<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

God likviditet er enormt viktig: Det gir bedriften forutsigbarhet og økonomisk handlingsrom. Setter du opp et likviditetsbudsjett, får du et enda bedre bilde over midlene du har tilgjengelig.

I denne artikkelen tar vi for oss hva et likviditetsbudsjett er, og ikke minst hvorfor man bør ha det, spesielt i små og mellomstore bedrifter. Til slutt gir vi deg også noen konkrete råd om du ønsker å sette opp et likviditetsbudsjett, enten dere gjør det selv eller bruker et regnskapsbyrå.

Et likviditetsbudsjett viser hvorvidt bedriften har penger nok til å betale sine forpliktelser (regninger) etter hvert som de forfaller og er, enkelt fortalt, en oversikt over innbetalinger og utbetalinger i en gitt periode. I ytterste konsekvens kan likviditetsbudsjett, som følges opp jevnlig, være forskjellen på konkurs eller ikke. Det gir deg kontroll over kostnadene før de tar kontroll over deg!

Sårbare små og mellomstore bedrifter

Selv om det er mange og sammensatte grunner til at bedrifter går konkurs, er dårlig likviditet noe som går igjen. Små og mellomstore bedrifter (SMB) er ofte spesielt sårbare. Hovedfokus ligger på vekst, som kan gå på bekostning av god økonomistyring. Ofte nedprioriterer vekstbedriftene kontroll på pengestrømmen fordi ledelsen har hendene fulle med andre oppgaver.

– Mange bedrifter har smertelig erfart at de burde tatt tak i likviditetsforholdet tidligere. Når du kan se utfordringene noen måneder før i stedet for noen måneder etter at de har oppstått, kan du iverksette tiltak i tide, før bedriften havner i en alvorlig likviditetsskvis, sier Direktør, Salg- og forretningsutvikling factoring i SG Finans, Kjell Vegard Opheim.

Ta ansvar selv

Mange SMB er ikke store nok til å ha en egen økonomiansvarlig som har kontroll over likviditeten. Om du ikke har outsourcet oppgaven, eller inngått en særskilt avtale med regnskapsbyrået om å føre likviditetskontroll, kan du ikke ta for gitt at de varsler deg før du er på vei inn i uføret.

Uavhengig av hvordan økonomifunksjonen er organisert i bedriften er likviditetskontroll og -budsjett noe som bør prioriteres.

– Det er et godt styringsverktøy, som sparer deg for mange bekymringer. Det gir bedre flyt og ansatte får tid til å utføre de viktigste arbeidsoppgavene, ikke minst kan det frigjøre midler så du kan drive bedriften bedre, sier Opheim.

«Cash is king» – lykken er en positiv kontantstrøm

God likviditetskontroll gir deg mulighet til å vurdere om det for eksempel er nødvendig å forkorte kunders betalingstid for å endre innbetalinger, eller flytte en planlagt utgift til en annen periode når du har mer kontanter tilgjengelig. Du kan forutse i hvilke perioder du eventuelt må skaffe en annen type finansiering, eller mellomfinansiering, hvis bedriften har lite penger tilgjengelig og har utgifter som må betales.

Kostnadsfokus

Hvorfor vente med å ta kontroll over kostnadene til det er krise? Lag et likviditetsbudsjett, jo før desto bedre. Det øker kostnadsbevisstheten og synliggjør mulighetene for å kutte kostnader som er med på å bedre resultatene. Eksempler på slike kostnader kan være ugunstige avtaler eller for høyt varelager. Særlig for mindre selskaper uten egen økonomiansvarlig kan kostnadene fort spore av. Uansett bransje og størrelse på virksomheten bør man ta en grundig gjennomgang av kostnadene med jevne mellomrom.

Långiver og investor er opptatt av likviditeten din

Aksjonærer, kreditorer og kunder vil normalt være interessert i bedriftens lønnsomhet, men på sikt er ingen tjent med god lønnsomhet uten at bedriften samtidig har en tilstrekkelig likviditet! Det er mange eksempler på at et godt likviditetsbudsjett, i kombinasjon med jevnlig rapportering av prognoser og avvik i forhold til budsjett, har bidratt til å få innvilget lån.

– Et gjennomarbeidet likviditetsbudsjett med realistiske forutsetninger viser at bedriften har god økonomisk styring og kontroll. Det inngir tillit, sier Lars Even Eilertsen, Salgsdirektør factoring i SG Finans.

Hvis virkeligheten i tillegg viser seg å være i tråd med budsjettet, og eventuelle avvik kan forklares på en naturlig måte, har du lagt til rette for et godt og langsiktig samarbeid.


8 punkter for å få kontroll over likviditeten

  1. Få oversikt: Start med å gå gjennom alle fakturaer og bilag. Vurder hvilke poster som er helt nødvendige, hvilke som kan kuttes ut eller reduseres og hvilke avtaler som eventuelt kan reforhandles. Vær ærlig og realistisk!
    Forstå hvilken hovedkategori av tiltak som er mest relevant for å bedre situasjonen: inntektsøkning, kostnadsreduksjon, kapitalfrigjøring eller andre kilder til likviditet?
  2. Er du ikke økonomiutdannet eller en tallknuser av natur kan det være lurt å få hjelp av et regnskapsbyrå. Et enkelt likviditetsbudsjett trenger ikke være komplisert. Det kan være en enkel beregning i Excel som viser inntekter og utgifter i et tidsrom på 6 eller 12 måneder. Man må altså budsjettere alle innbetalingene fra kundene for hele perioden. På samme måte må man budsjettere alle utbetalingene til leverandørene, måned for måned. Man må også ta med utbetalingene til personalet (lønn) og andre faste kostnader. Ikke glem utbetalinger til å dekke merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, avdrag på lån og så videre.
  3. Husk riktig input av inngående balanse: Forventede inn- og utbetalinger som følge av det som allerede har skjedd. Få med all «gammel moro» som skal gjøres opp.
  4. Legg inn realistiske kredittider til kunder og leverandører.
  5. Periodisering er viktig for å få et riktig resultatbudsjett, men husk å korrigere likviditetsbudsjettet for når inn- og utbetalingene faktisk skal skje.
  6. Husk sesongvariasjoner med tanke på salg og innkjøp. Dette kan påvirke likviditeten i vesentlig grad.
  7. Husk likviditetseffekten av investeringer, lån, avdrag og renter.
  8. Sjekk av hvordan budsjettet imøtekommer bankens og andres krav til blant annet likviditetsreserve og egenkapitalandel i løpet av året. Er det behov for å iverksette tiltak?

Lykke til!

 SPRING - ta grep om kostnadene

Kategorier: Factoring

Del artikkelen på sosiale medier: