<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Når du skal kjøpe ny lastebil, er spørsmålet hvordan du skal finansiere den. Skal du ta opp lån, lease eller bruke egenkapital? Vi har tatt en titt på de ulike måtene å finansiere lastebilen, og hva fordelene og ulempene ved de forskjellige løsningene er:

Leasing

Om du skal velge leasing kommer litt an på hvilken økonomisk situasjon du er i. En av de store fordelene ved å velge leasing er forutsigbarheten det fører med seg. Du vet hva du må betale og når du må betale det, du får med andre ord ingen overraskelser.

Merverdiavgift blir ikke forskuttert på anskaffelsestidspunktet ved leasing, dette gjøres sammen med den månedlige leien, som igjen bidrar til en oversiktlig økonomi.

En annen fordel er at du har større skattemessige fradrag ved leasing enn om du låner, fordi de samlede avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i perioden.

Flere leasingselskaper er spesialisert på transportnæringen og vil ofte lettere kunne innvilge finansiering, fordi de kan estimere risikoen bedre i og med at de har spesialisert kompetanse på næringen og annenhåndsmarkedet for tyngre kjøretøy. De har dessuten bedre sikkerhet ved at de eier kjøretøyet selv.

Hvis det er viktig for deg å eie lastebilen selv, så er ikke leasing riktig løsning for deg. Da må du se på andre løsninger, og for noen kan det være det rette valget.

Bruke egenkapital

Å bruke egenkapital er en annen måte å finansiere ny lastebil på. Dette kan anbefales hvis du har fri kapital som ikke kunne vært brukt på en bedre måte. Det vil si, hvis egenkapitalen ikke kunne skapt større avkastning for bedriften ved å bli investert på andre måter enn ved å kjøpe ny lastebil.

Når du bruker egenkapital må du betale merverdiavgift i det du betaler lastebilen, altså forskuttere merverdiavgift, det kan for mange være en ulempe. I tillegg må du tenke på den fremtidige markedsverdien av lastebilen. Er den lett å avhende seg med?

Låne penger til ny lastebil?

Her gjelder mye av det samme som ved å bruke egenkapital. Hvis det å eie lastebilen selv er viktig, kan du velge lån. Og hvis bruktmarkedet er godt, er dette en mulighet, du eier jo utstyret og kan selge det når du måtte ønske det selv.  Men dette kan også være et risikomoment, slik vi nevnte i avsnittet over.

Når det kommer til lån, er det lave renter for tiden, og du betaler tilbake over tid, dermed slipper du å ha hele kjøpesummen selv ved anskaffelse av lastebilen.

Den lave renten hjelper deg helt klart, i tillegg vil du få hjelp av inflasjonen. Når du skal betale en gitt sum i fremtiden, som er bestemt i dag, så er disse pengene mindre verdt om to år, men betaler fremdeles den samme leien, altså de samme avdragene til banken, dette kalles inflasjonseffekten.

Men som når du kjøper en ny lastebil ved hjelp av egenkapital, må du også her forskuttere merverdiavgiften på anskaffelsestidspunktet. I tillegg vil banken kreve pant i lastebilen eller annen sikkerhet i selskapet. Så ved mislighold av betaling må kanskje lastebilen selges.

Hva gjør andre i min bransje?

I markedet for kjøp av lastebil og buss over 3,5 tonn utgjør leasing 85 % av finansieringen av nye biler. Ser vi isolert på finansiering av lastebil er det ca 70 % som leases og av de som benytter seg av fremmedkapitalfinansiering (leasing eller lån) utgjør leasing 90 %. (Kilde: Yrkesbil nr. 3, mars 2018)

I tillegg viser trenden de siste årene at andelen som leases øker sett i forhold til de som finansieres av lån.

Hva bør jeg gjøre?

Det er ofte slik at bedrifter har banklån eller kassekreditt, hvis dette er tilfellet for deg også, kan leasing være en smart måte å få finansiell spredning på – på denne måten slipper du å legge alle eggene i én kurv ved å ha all finansiering hos banken.

Dessuten vil de fleste finansinstitusjoner ha begrensninger på hvor mye kreditt de ønsker å gi hver enkelt kunde. Det kan være gunstig for bedriften å spre finansieringen på flere partnere, spesielt i en vekstfase. Dette vil i de fleste tilfeller gi en større fleksibilitet og muligheter enn å kun forholde seg til finansieringspartner.

New Call-to-action

Kategorier: Leasing

Del artikkelen på sosiale medier: